Australian Macedonian Welfare & Wellbeing NSW

Harm Prevention Projects: Alcohol, Drugs, Gambling

Smoking Reduction Project:

The aim of the Smoking Reduction Project is to support the Macedonian community to minimise the harms of smoking.

The project is designed for community members who want to reduce or stop smoking, and as well to facilitate cultural change regarding tobacco use.

This project has available:

-Individual phone support for community members who need information  –ph. 85911341

-Bilingual (Macedonian/English) one-to-one information, referral

-Culturally appropriate information

Resources: Smoking Reduction Presentation in English

Проект за намалување на пушењето

Целта на проектот за намалување на пушењето е да даде поддршка на македонската заедница, во напорите да намалат или прекинат со пушењето и исто така, да овозможи културната промена во поглед на користењето на тутунот/цигарите.

Овој проект нуди:

-Телефонска линија за поддршка на оние на кои им треба помош

-Двојазична (Македонски/Англиски) индивидуална работа

-Создавање на двојазични ресурси за спречување и прекинување на пушењето.

Ресурси: Smoking Reduction Presentation in Macedonian

For contact information for AMWW Sydney, please visit our Contact Details page.

Other Alcohol & Other Drugs Awareness work

Australian Macedonian Welfare & Wellbeing (AMWW) has been working in partnership with the St George Community Drug Action Team.  We have organised the following:

-Educational awareness work on Alcohol & Other Drug use harms, such as workshops and community seminars

-Production of resources & media awareness work

We produced this translated information poster together with the Drug Action Team for the Macedonian Community: Information & Support for Alcohol & Other Drugs (Where and how to get help)

For more information about St George Community Drug Action Team and other useful information about alcohol and other drugs, take a look at:

Alcohol and Drug Foundation_Community Drug Action Teams NSW 

St George Community Drug Action Team  

Други проекти за подигање на свеста за штетата од користење на алкохол и други видови на дрога

AMWW работи во партнерство со Тимот за акција против дрога во заедницата во областа на Ст Ѓорѓе – St George Community Drug Action Team. Го организираме следново:

  • Едукативно подигнување на свеста за штетното дејство на алкохол и други дроги, со работилници/информативни сесии и семинари во заедницата
  • Создавање на ресурси и работиме на подигнување на свеста преку медиумите

Ние го изработивме овој преведен постер со информации, под наслов ‘Информации и поддршка за последиците од користење на алкохол и други дроги’ (Каде и како да се добие помош), во партнерство со Тимот за акција против дрогата за македонската заедницата.

За повеќе информации за Тимот за акција против дрога во заедницата во областа на Ст Ѓорѓе – St George Community Drug Action Team и други корисни информации за последиците од користење на алкохол и другите дроги погледнете ги интернет страните на:

Alcohol and Drug Foundation_Community Drug Action Teams NSW 

St George Community Drug Action Team 

 

Gambling Harm Prevention Project

This project aims to prevent and reduce gambling harm and promoted responsible gambling within the
Macedonian, Serbian, Croatian, Bosnian communities in the South East & South West Sydney.

The methods of prevention of harms are through:

-educational events/forums & workshops

-production of a culturally appropriate resources

-media campaign in ethnic newspaper/local radio

-promotion of current gambling hotlines and services

The focus is on raising awareness about gambling, gambling harm and where to get help for gambling
problems

Проект за спречување на штетата од коцкањето

Целта на овој проект е да ја спречи и намали штетата од коцкањето и да промовира одговорно коцкање во Македонскатa, Србската, Хрватската и Босанската заедница во Северно источниот и Северно Западниот дел од Сиднеј.

Методите кои ќе се користат да се постигне целта се:

  • Едукативни настани – форуми и работилници/информативни сесии
  • Создавање на културно соодветни ресyрси
  • Медумска кампања – етничките весници и локалното радио
  • Промоција на моменталните сервиси и директни телефонски линии каде може да се добие помош

Фокусот е да се подигне свесноста за коцкањето, штетата од него и каде да се добие помош при проблеми од коцкањето.