Smoking Reduction Project

The aim of the Smoking Reduction Project, funded by MHCC (Mental Health Coordinating Council), is to support the Macedonian community

The project is designed especially for those experiencing mental health issues, in their efforts to stop smoking and as well to facilitate cultural change regarding tobacco use.

This project offers:

 1. Hotline – supporting the clients who need help in making the decision to quit, or are on the way to quitting – 9597 5455
 2. Bilingual (Macedonian/English) one-to-one information, referral and counselling service
 3. The wide-scale culturally and linguistically appropriate educational campaign
 4. Increasing the awareness of the harms of smoking, as well as methods and options for cessation through regular educational workshops/activities and ethnic media education
 5. Dissemination of culturally appropriate information for clients who can more easily access cessation support through mainstream health services
 6. Training for staff in relation to smoking
 7. Production of bilingual resources for smoking prevention/cessation

Resources: Smoking Reduction Presentation in English

Проект за намалување на пушењето

Целта на проектот за намалување на пушењето, кој е финансиран, од Советот за координирање на менталното здравје (MHCC), е да даде поддршка на македонската заедница, посебно на оние со проблеми во менталното здравје, во напорите да прекинат со пушењето  и исто така, да овозможи културната промена во поглед на користењето на тутунот/цигарите.

Овој проект нуди:

 1. Hotline – Телефонска линија за поддршка на оние на кои им треба помош при донесување на одлука да престанат да пушат или се во процес на прекинување – 9597 5455
 2. Двојазична (Македонски/Англиски) индивидуална работа со клиенти, што вклучува информации, препораки и советодавен сервис
 3. Широк размер на соодветна културно и јазично едукативна кампања
 4. Подобрување на свеста во заедницата за штетата од пушењето и методите и можностите за прекинување на пушењето, преку редовни едукативни активности / работилници и етничка едукација преку медиумите
 5. Давање на културно соодветни информации на клиентите, кои ќе можат полесно да добијат поддршка при откажувањето, како и пристап до главните здравствени организации
 6. Тренинг на вработените, во поглед на пушењето
 7. Создавање на двојазични ресурси за спречување и прекинување на пушењето.

Ресурси: Smoking Reduction Presentation in Macedonian

Available Sources: Macedonian Community Directory (PDF 1Mb)

For contact information for MAWA Sydney, please visit our Contact Details page.